دکتر غلامحسین حسینی نیا
دکتری ترويج و اموزش
استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - معاون پژوهش و کارآفرینی وزارت تعاون - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی - معاون پژوهش برنامه ريزي و آموزش وزارت تعاون - مدیر کل تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون -
مقاله امكان سنجي ترويج كشت گلخانه اي در بين زنان روستايي بخش تعاون - مقاله اولويت سنجي عوامل اشتغالزايي در تعاوني هاي منابع طبيعي استان گلستان - مقاله تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر ترويج كارآفريني در تعاوني هاي كشاورزي تهران - مقاله برنامه راهبردي وزارت تعاون - مقاله نگاهي به ابعاد راهبردي برنامه اقدام ملي بنياد توسعه كار آفريني و تعاون - مقاله راهكارهاي تعاوني هاي منابع طبيعي در اشتغالزايي - کتاب خلاصه‌اي از ترويج و آموزش كشاورزي - کتاب قوانين ومقررات تطبيقي تعاون در كشورهاي اقيانوسيه و آسيا - کتاب (ترجمه) بازيابي مزاياي بخش تعاون (كاهش فقر از طريق خودياري) -
دکتر وحید محمودی
دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه و برنامه ریزی از انگلستان
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - معاون تحقیقات ،آموزش و ترویج وزارت تعاون -
کتاب توسعه اقتصادي‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏نگاه دانش‏‎,‎‏۱۳۹۱ - کتاب انديشه عدالت‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏۴۵۲‏‎,‎‏كندوكاو‏‎,‎‏۱۳۹۰ - کتاب اليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۱۳‏‎,‎‏نگاه دانش‏‎,‎‏۱۳۹۰ - مقاله سرمايه انساني‏‎,‎‏ توانمندي انساني - کتاب توسعه به مثابه آزادي‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۵ - مقاله تعاون و توسعه - کتاب تجربه توسعه تعاونيها در کشور مالزي - کتاب نقش تعاونيهاي مالي در توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و ارتقاء کارايي نظام مالي - کتاب بخش تعاون و رويكرد حاكم بر برنامه هاي توسعه كشور -
دکتر مهدي طالب
دکتری جامعه شناسی از دانشگاه میرال فرانسه
مدير گروه تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران - رئيس توسعه تحقيقات تعاوني -
کتاب «اصول و انديشه هاي تعاوني»(1376) - کتاب «مديريت روستايي در ايران»(1371) - کتاب «چگونگي انجام مطالعات اجتماعي» (1369) - مقاله فلسفه تعاونيهاي مصرف - مقاله فلسفه قيمت گذاري در تعاوني مصرف - مقاله نقش تعاوني ها در صنعت روستا - تحقیق بررسي تعاونيهاي توليد كنندگان مركبات شمال - تحقیق بررسي تعاونيهاي مسكن استان تهران -
دکتر ميثم موسائي
دکتری اقتصاد
استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران - عضو شوراي پژوهشي وزارت تعاون - رئيس مؤسسه تعاون دانشگاه تهران - معاون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران -
کتاب تعاوني هاي مسكن در ايران، نشر نور علم، سال 1387 - کتاب تحقيقات و تعاون، نشر نور علم، سال 1387 - کتاب اصول و مباني علم اقتصاد، نشر نور علم، سال 1386 - مقاله بررسي عوامل اجتماعی اثرگذار بر موفقيت تعاوني‏هاي مسكن در ايران - تحقیق جري طرح تعيين اولويت هاي پژوهشي بخش تعاون -
دکتر غلامحسین خورشیدی
دکتری اقتصاد
استاد دانشگاه شهید بهشتی -
کتاب بودجه ریزی و شرکت های تعاونی - کتاب بازاریابی در شرکت های تعاونی - کتاب اقتصاد كلان - کتاب اقتصاد خرد -
«123456789»