دكتر محمد چيذري
دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
استاد دانشگاه -
کتاب مديريت در ترويج - تحقیق مشاركت روستاييان در تعاونيها -
دکتر حسن حسنی
دکتری حقوق
استاد دانشگاه تهران -
کتاب حقوق تعاون -
دکتر عزت اله سام آرام
دکتری جامعه شناسی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی -
کتاب تعاون و رفاه اجتماعی - کتاب روش های تسهیل در کار گروهی - کتاب مددکاری اجتماعی - کتاب همکاری اجتماعی در کارگاه -
دکتر مصطفی ازکیا
دکتری جامعه شناسی
استاد دانشگاه تهران -
کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی - مقاله بررسی میزان رضایت اعضا از عملکرد اجتماعی و اقتصادی تعاونی های روستایی - کتاب جامعه شناسی توسعه -
دکتر غلامرضا غفاری
دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران
دانشیار گروه برنامه‏ريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران - معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران - رياست موسسه تحقيقات تعاوني دانشكده علوم اجتماعي -
کتاب جامعه شناسي مشاركت - کتاب توسعه روستايي در ايران - کتاب جامعه شناسي تغييرات اجتماعي - کتاب سرمايه اجتماعي -
«123456789»