دکتر عباس عباسی
دکتری مدیریت بازرگانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - استاد یار دانشگاه شهید باهنر -
کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین الملل -
دكتر حميد آماده
دکتری اقتصاد
استاديار دانشگاه علامه -
کتاب اقتصاد خرد - مقاله الگگوسازي اقتصادي رفتار تعاوني هاي فرآوري - کتاب تعاون و بهره وري 0در دست چاپ) -
دكتر عليقلي حيدري
دکتری ترويج و آموزش كشاورزي
مديركل تحقيقات آموزش و ترويج وزارت تعاون - رييس انجمن علمي تعاون -
کتاب راهنماي جامع تعاون ياران - کتاب بسترسازي براي توسعه تعاون - مقاله توسعه فرهنگ تعاون - مقاله تعاوني هاي آموزشگاهي -
منوچهر یزدانی
فوق لیسانس س
معاون وزیر تعاون - مشاور وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماغی - مدیرکل تعاون تهران - مدیرکل تعاون تهران - مدیرکل تعاون خوزستان -
سایر(تهیه ی پیش نویس قانون، آیین نامه و...) تهیه پیش نویس قانون تعاون و دستورالعمل های مربوطه -
دکتر حمداله رستمی شهربابکی
دکتری اقتصاد تعاون
مسئول کمیته جهاد سازندگی - مدیر عامل بحش غیر دولتی - کارشناس تا مدیر کل و مشاور معاون وزیر وزارت تعاون -
کتاب تعاون و سرمایه اجتماعی - کتاب قانون و مقررات تعاون برای مدیران تعاونی ها - کتاب زبان تخصصی تعاون - تحقیق مطالعه تطبیقی تعاونی های اعتبار ایران و هند - تحقیق مطالعه خصوصی سازی با تاکید بر حفظ اشتغال - تحقیق مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی ها - تحقیق عوامل موثر بر نگرش زنان پیرامون دستیابی به سمت های مدیریتی - مقاله عوامل موثر بر نگرش زنان پیرامون دستیابی به سمت های مدیریتی - مقاله نقش تعاون بر کاهش فقر - مقاله مشارکت اعضا در تصمیم گیری تعاونی ها - مقاله روش های آموزش تعاون - مقاله مقایسه تطبیقی تعاونی های اعتبار روستایی ایران و هند - مقاله سرمایه اجتماعی و شبکه تعاونی های اعتبار هند - مقاله سرمایه اجتماعی و شبکه تعاونی های اعتبار هند - مقاله تعاونی های زیر ساخت در امریکا - مقاله تعاونی های انرژی پاک -
«123456789»