هوشمند صفایی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
مشاور وزیر و مدیرکل تعاون استان تهران - مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون - مدیرکل کار و امور اجتماعی استانهای فارس و لرستان - مدیرکل تعاون استان های خوزستان و زنجان -
مقاله نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اشتغال -
نیما نوریان
لیسانس شیمی

حسین صمدیار

علیرضا اسکویی زاده

باقر باقریان کاسگری
دکتری مدیریت بازرگانی

کتاب ارتباطات بازرگانی - کتاب بازاریابی توریسم - کتاب نقش تبلیغات در افزایش میزان فروش - کتاب مدیریت پروژه -
«123456789»