ایرج شیخ زاده
فوق لیسانس ترم اخراقتصاد
مشاورمدیرعامل بانک توسعه تعاون - عضو هیئت مدیره صندوق تعاون - عضو هیئت مدیره صندوق مهر -
اکبر نجفی
فوق لیسانس حقوق
سرپرست منطقه جنوب کشور شرکت بیمه تعاون - ریيس اداره مطالعات و مدیریت ریسک بانک توسعه تاون - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون - عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون -
مقاله جهاني شدن صنعت بيمه ايران و چالشهاي موجود درقانون اساسي ايران - مقاله جهاني شدن صنعت بيمه ايران و چالشهاي موجود درقوانين و مقررات بيمه. -
عبداله بهرامی

نادر محمد جعفری
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

محمد حسن حسینی

«123456789»