عباس ابراهیمی
فوق لیسانس عمران-سازه
مدیرفنی و عضو علی البدل هیات مدیره تهران- تعاونی مسکن مرکزی نهاجا -
فرهنگ رحیمی

اکبر وکیلی

امید شکری
فوق لیسانس حقوق
رییس اداره تعاون شهرستان کردکوی - رییس اداره کل تعاون گلستان - مدیر گروه صنعتی معقول - رییس نمایندگی گلستان خانه تعاونگران - رییس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانت گلستان -
تحقیق بررسی رابطه بین معافیت مالیاتی و توسعه تعاونیها در استان گلستان - سایر(تهیه ی پیش نویس قانون، آیین نامه و...) تعاونیهای مرزنشین فرصت یا تهدید - سایر(تهیه ی پیش نویس قانون، آیین نامه و...) نگاهی به تعاونیهای مرزنشین استان گلستان - سایر(تهیه ی پیش نویس قانون، آیین نامه و...) خوشه های کسب و کار - سایر(تهیه ی پیش نویس قانون، آیین نامه و...) گندم گلستان فرصتها ؛تهدیدات و راهکارها -
یداله پورهدایت
لیسانس بهبود روشها
کارشناس نخست وزیری - رئیس اداره ریاست جمهوری - مدیرکل سازمان ملی استاندارد ایران - معاون مدیرکل وزارت تعاون - رئیس اداره وزارت اقتصادی و دارائی - موسس و عضو هیات مدیره شرکت بازرسی ری - موسس و عضو هیات مدیره تعاونی فرگیر ملی کارگران کشور -
«123456789»