علي حسين شهريور
دکتری حقوق
مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - مدیرکل امور اقتصادی و برنامه ریزی استانداری همدان - وابسته کار ایران در کویت - موسس و دبیرکل خانه تعاونگران - مشاور معاون وزیر تعاون - معاون اداره کل تعاون استان تهران - مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات -
حميد رضا البرزي اوانكي
لیسانس مهندسي كشاورزي
مدیر امور اعتبارات بانک توسعه تعاون - عضو هیئت امنای خانه تعاونگران -
شهلا احمدی
دکتری روانشناسی بالینی
عضو شرکت تعاونی شماره 6 ایثارگران - عضو هیئت امنای خانه تعاونگران - عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران -
رحیم یوسفی
لیسانس 1

علی رهنما
لیسانس 1

«12345678910...99100»