عبدالكريم پورطاهر
لیسانس اقتصادكشاورزي

دکتر سیروس احمدی
دکتری طب ورزشی

زواره شهریور
فوق دیپلم عمران
خدمات عمرانی ممسنی -
نصیر احمدی
لیسانس حقوق

دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتری علوم سیاسی
قائم مقام سازمان فرهنگی اکو - مدیرکل امور اجتماعی و شوراها- وزارت کشور - استادیار دانشگاه -
«12345678910...9596»