نادر محمد جعفری
لیسانس شبمی

کرامت زندی
دیپلم 1

سید محمود رشیدی فرد
فوق لیسانس مدیریت
معاون وزیر وزارت تعاون - مدیرکل برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری -
پيمان باباخانلو
فوق لیسانس مديريت توسعه روستايي

نورالله خدارحمي
لیسانس حسابداري صنعتي
1 1 -
«12345678910...9596»