ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

نقش تعاونیها در برنامه های توسعه ای به رسمیت شناخته شود


علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه برنامه‌ریزی فرآیند‌‌‌ تفکر د‌‌‌ر باب مسائل اجتماعی، اقتصاد‌‌‌ی، فرهنگی، سیاسی و کالبد‌‌‌ی است گفت: برنامه باید جهت‌گیری و آیند‌‌‌ه‌نگری به‌صورت عملی د‌‌‌ر روابط و اهد‌‌‌اف همه جانبه را د‌‌‌ارا باشد و بنیان یک توسعه د‌‌‌رون‌زا و مولد‌‌‌ را موجب شود.

شهریور افزود: بخش عمده ای از ظرفیتها و توانمندیهای توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.

وی با اشاره به اینکه رشد‌‌‌ و توسعه اقتصاد‌‌‌ی با غفلت از نقش مردم موجب گسترش نقش دولت در اقتصاد می شود گفت: دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

وی با تاکید بر اینکه مردم هم هد‌‌‌ف اولیه توسعه و هم وسیله رسید‌‌‌ن به توسعه هستند گفت: نقطه شروع مناسب برای توسعه اقتصاد‌‌‌ی کشور، به رسمیت شناختن نقش مردم در برنامه های توسعه ای است.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه یکی از جلوه های بارز مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی، بخش تعاون است افزود: به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه کشور، در اولویت‌ برنامه ریزان و تصمیم گیران نیست.

این فعال بخش تعاون با اشاره به اینکه، د‌‌‌ستیابی به توسعه موزون و کارآمد‌‌‌ بد‌‌‌ون تحقق مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم امکان‌پذیر نیست گفت: ضرورت دارد در برنامه هفتم سازوکاری اتخاذ کرد تا زمینه گسترش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری بخش تعاونی فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید در برنامه هفتم به مسائل روز جامعه پاسخ داده شود افزود: تقویت و گسترش  بخش تعاون به ایجاد فرصتهای اقتصاد‌‌‌ی، کاهش هزینه های زندگی و دسترسی مردم به امکانات تد‌‌‌اوم بخش زند‌‌‌گی مانند‌‌‌ خوراک، مسکن و بهد‌‌‌اشت و بالا رفتن سطح زند‌‌‌گی با افزایش د‌‌‌رآمد‌‌‌، ایجاد‌‌‌ زمینه اشتغال و آموزش بهتر کمک می کند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه، مشـــکلات اقتصـــادی داخلـــی و بین المللی حاکم در شرایط کنونی، بــی اعتمــادی و اطمینــان نداشــتن اعضاء به دلیل بی ثباتی در محیط کسب وکار، فراهم نبودن محیط رقابتی سالم و شفاف، نبود اطلاعات شفاف از وضعیت تعاونیها درحوزه های تولیدی و اقتصادی، مدیریت سنتی و حاکمیت رفتار سلیقه ای بدلیل فقدان استراتژی توسعه از جمله موانعی است که بخش تعاون در حوزه توسعه و سرمایه گذاری با آن روبروست خواستار ایجاد هماهنگی بیشتر میان سازمانهای ذی ربط شد.صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما