ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوق می توانند جهت دریافت مشاوره ، پیگیری و تشکیل پرونده دریافت انواع ضمانت نامه به شرح زیر به خانه تعاونگران مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضی به انضمام صورتجلسه هيات مديره شركت مبني بر موافقت با اخذ ضمانت نامه (برای دریافت فرم 1 اینجا کلیک فرمایید )

 2. اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت نامه هاي صادره از طرف صندوق

 3. تصوير اساسنامه شرکت

 4. روزنامه رسمي کشور حاوي آگهي تأسيس، ثبت آخرين تغييرات شامل اسامي مديران، دارندگان حق امضاء، ميزان سرمايه، موضوع فعاليت و محل اقامت

 5. تصوير آگهي تغييرات ثبت شده در اداره ثبت مربوطه در زمينه تغييرات مندرج در رديف (4)، (در صورتي که کليه تغييرات مذکور در روزنامه رسمي درج نشده باشد)

 6. تصویر کارت ملی و شناسنامه مديران و صاحبان امضاء مجاز به انضمام مشخصات کامل و نشاني آنان

 7. ترازنامه و صورت حساب سود و زيان آخرين دوره مالي که به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد و ارائه تراز آزمايشي مربوط به آخرين ماه قبل از ارائه درخواست با تأييد صاحبان امضاء مجاز و بازرس يا بازرسان قانونی شرکت

 8. ارائه آخرین صورت حساب شرکت نزد بانکها

 9. تصوير سند مالکيت یا اجاره نامه معتبر محل اجراي طرح و یا محل فعالیت به نام متقاضي

 10. واریز نيم در هزار مبلغ ضمانتنامه درخواستي بعنوان هزينه كارشناسي به حساب امور مالی (غير قابل برگشت) و ارائه فیش آن به امور اعتبار سنجی و صدور ضمانت نامه

 11. تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور ضمانت نامه ( برای دریافت فرم 2 اینجا کلیک فرمایید ).

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما