ورود کاربر محترم میهمان به پرتال خانه تعاونگران ایران خوش آمدید فارسی  |  English


آگهی

خانه تعاونگران داراي 11 کمیسیون تخصصي است كه زیر نظر مستقیم دبیرکل فعالیت می نمایند. کمیسیونها عبارتند از:

1- کمیسیون امور تعاونی های توليدی

2- کمیسیون امور  تعاونی های توزيعی

3-کمیسیون امور  تعاونی های خدماتی و بازرگانی

4- کمیسیون امور  تعاونی های حمل و نقل و ترانزیت

5- کمیسیون امور  تعاونی های مسكن و عمران

6-کمیسیون امور بين الملل

7- کمیسیون مطالعات و تحقيقات تعاونی

8- کمیسیون امور حقوقي و مجلس

9- کمیسیون امور استانها

10-کمیسیون امور جوانان

11-کمیسیون امور بانوان

روساي کمیسیون ها با رعايت مفاد اساسنامه خانه با موافقت هيات مديره توسط دبیرکل براي مدت دو سال تعيين مي گردند،انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است.عزل رؤساي کمیسیونها قبل از انقضاي دوره دو ساله با هيئت مديره خانه خواهدبود.
 هر يك از كمیسیون ها داراي شورايی متشكل از 9 نفر (رئيس و 8 نفر ديگر از اعضا كمیسیون مربوطه) خواهند بودكه توسط رئيس كمیسیون مربوط پيشنهاد وبا حكم دبیرکل براي مدت 2 سال منصوب مي گردند،تجديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است.
شوراي كمیسیون ها، علاوه بر 9 نفر اصلي، 3 نفر عضو علي البدل خواهند داشت كه در صورت فوت يا استعفا و يا لغو عضويت شده براي باقيمانده از دوره دو ساله فعاليت اعضا اصلي مي گردند.
 شركت اعضاء علي البدل در جلسات شوراي كميسیون ها با حق اظهار نظر و بدون حق راي بلا اشكال است.
 شوراي هر يك از كميسیون ها در اولين جلسه ازبين خود يك نفر را به عنوان نايب رئيس ويك نفر را به عنوان منشي(دبير) انتخاب مي نمايد تاوظايف پيش بيني شده در اين آئين نامه را انجام دهند.
جلسات شوراي کمیسیونها با حضور حداقل3/2 اعضاء رسميت يافته وتصميمات متخذه در جلسه با راي موافق اكثريت حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.
كمیسیون ها حداقل هر 15روز يكبار جلسه خواهند داشت،دستور جلسات حداقل 48 ساعت قبل از زمان برگزاري جلسات توسط دبير كميسیون به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
اداره جلسات كميسیون ها وابلاغ و پي گيري مصوبات وتنظيم دستور جلسات آنها بر عهده نايب رئيس كميسیون مربوطه خواهد بود.
 كليه اعضاء شوراي كمیسیون ها موظفند به موقع در جلسات حضور داشته باشند،غيبت بيش از سه جلسه متوالي و5 جلسه متناوب هر يك از اعضاء در مدت يكسال به منزله استعفاء عضو از آن كميسیون تلقي مي گردد.رئيس كميسیون مربوطه موظف است با اطلاع دبیرکل خانه از اعضاء علي البدل جهت شركت در جلسات كميسیون دعوت به عمل آورد.
 رؤساي كميسیون ها موظفند ميزان غيبت و تأخير هر يك از اعضا را همه ماهه به دبیرکل خانه گزارش دهند.
تشخيص موجه و غير موجه بودن غيبت اعضاء در جلسات شوراي كميسیون ها با هيأت رئيسه(رئيس – نايب رئيس دبير) كميسیون مربوطه خواهد بود.
 رؤساي كميسیون ها موظفند اقدامات و عملكرد كميسیون مربوطه را هر دو ماه يكبار به اطلاع دبیرکل برسانند.

 
 

 

صفحه اصلیدرباره ماشعب استانی خانه  • بانک اعضا تماس با ما